Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ


Η παρούσα αναφορά μπορεί να κατατεθεί ενημερωτικά και προληπτικά από ομάδες πολιτών που δεν συναινούν στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας λόγω αντισυνταγματικότητας των σχετικών διατάξεων νόμων που ορίζουν αυτά και τις προβλεπόμενες ποινές σε περίπτωση μη πληρωμής τους. Η αναφορά πρέπει να συνοδεύεται από δηλώσεις επιφύλαξης ως προς τη συνταγματικότητα των συγκεκριμένων νόμων, οι οποίες είναι έτοιμες και αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.syntagma120.blogspot.gr και διαθέσιμες για κάθε χρήση.

Σε περίπτωση που κάποιος τροχονόμος προβεί σε επιβολή προστίμου για μη πληρωμή τελών κυκλοφορίας, έχετε το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης από τον Διοικητή με προθεσμία τριών ημερών, μέχρι να συνταχθεί η διοικητική πράξη. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορείτε να καταθέσετε την παρούσα αίτηση-αναφορά ατομικά, προς ενημέρωση των υποχρεώσεών του, συνοδευόμενη από τις δηλώσεις επιφύλαξης ως προς τη συνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων νόμων, και από μια δήλωση αδυναμίας συναίνεσης με την οποία αιτιολογείτε την πράξη σας ζητώντας την ανακοπή της διοικητικής πράξης. Η δήλωση αδυναμίας συναίνεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις, και υπάρχει στην ιστοσελίδαwww.syntagma120.blogspot.gr

Επειδή τα κείμενα αυτά δεν είναι γραμμένα από νομικό, η εξέτασή τους από κάποιους νομικούς προτείνεται. Επίσης γνωστοποιείται ότι η ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, γίνεται με στόχο τη συζήτηση και όχι την προτροπή σε εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων δίχως να προηγηθεί διάλογος και ανταλλαγή απόψεων εκ των οποίων προκύπτουν ωριμότερες συλλογικές προτάσεις.


ΑΝΑΦΟΡΑ - ΑΙΤΗΣΗ

Της Ομάδας «…………………….»
Και ου εκπροσώπου της για το
συγκεκριμένο θέμα:
…………………………….
Κατοίκου …………………
Α.Δ.Τ. ΑΒ ……..  /Α.Τ………..
Οδός………………., Τ.Κ. 60100
Τηλ.  6947264158
Με ΑΦΜ ……………..
Δ.Ο.Υ. …………….

Τόπος….…. ……………….. 201..


ΠΡΟΣ

Τον κ. Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος
Κατερίνης
Τον κ. Διοικητή Τροχαίας
Κατερίνης

Κοινοποίηση:
Προς όλα τα Αστυνομικά Τμήματα
της Περιφέρειας Πιερίας
Συνημμένα: Αίτηση-Αναφορά προς Δ.Ο.Υ. Κατερίνης

ΘΕΜΑ: ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. ΑΝΑΦΟΡΑ, ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ, ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ.
2. ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΣΘΕ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΘΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΊΖΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΑΝΑΦΟΡΑ


Κύριε Διοικητά

Λαμβάνουμε την τιμή να σας ενημερώσουμε ότι σε πανελλήνιο πλέον επίπεδο, χιλιάδες συμπολιτών μας, μελετώντας τα ατομικά τους δικαιώματα όπως προκύπτουν από το Σύνταγμα, την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις περί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει υπογράψει η χώρα μας, αποφάσισαν να μη συναινέσουν στην επιβολή πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του έτους 2014, θεωρώντας ότι οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 που ορίζουν τα εν λόγω τέλη, καθώς και οι διατάξεις των νόμων που ορίζουν τις αντίστοιχες ποινές, έχουν τεθεί κατά παράβαση του Συντάγματος που αποτελεί τον Θεμελιώδη Νόμο του Κράτους, και κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής Συνθήκης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) που υπερισχύει του εσωτερικού Δικαίου.

Λόγω του ότι οι δηλώσεις αδυναμίας πληρωμής και μη συναίνεσης έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με αίτημα αιτιολογημένης απάντησης, είναι ενήμερη η Πολιτεία. Η οποία όμως, αντί να προβεί σε έναν πολιτισμένο και δημοκρατικό διάλογο με το Λαό, ως όφειλε, προς επίλυση του διευρυμένου οικονομικού προβλήματος, εξ’ αιτίας του οποίου περισσότεροι από 600.000 πολίτες έχουν καταθέσει τις πινακίδες των οχημάτων τους, στερούμενοι του βασικού μέσου μετακίνησης που είναι απαραίτητο για την αξιοπρεπή τους διαβίωση, αποφάσισε να σκληρύνει την στάση της χρησιμοποιώντας τα σώματα ασφαλείας προς επίτευξη των στόχων της που δεν είναι πλέον κοινωνικοί, όπως θα έπρεπε σε μία ευνομούμενη Πολιτεία, αλλά καθαρά εισπρακτικοί.

Επειδή για τον παραπάνω λόγο, το κράτος σας υποχρεώνει να προβείτε σε πράξεις που παραβαίνουν τόσο το Σύνταγμα και τους Νόμους, όσο και τους Διεθνείς κανόνες Δικαίου που προστατεύουν τα δικαιώματά μας, σας παρακαλούμε πριν προβείτε σε πράξη αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων, οδηγού οχήματος που σας έχει προηγουμένως ενημερώσει, ότι η μη πληρωμή τελών κυκλοφορίας δεν οφείλεται σε υπεκφυγή πληρωμής αλλά σε πραγματική αδυναμία λόγω μείωσης των εισοδημάτων του εξ’ αιτίας της οικονομικής κρίσης, και λόγω αδυναμίας συναίνεσης στην εκτέλεση αντισυνταγματικών διατάξεων νόμων, να ελέγξετε τη νομιμότητα των υπηρεσιακών σας ενεργειών, όπως αυτή ορίζεται από το Σύνταγμα, το νόμο 3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα) και τον Κώδικα Δεοντολογίας των Αστυνομικών.

Προς ενημέρωσή σας σχετικά με τους λόγους που ώθησαν χιλιάδες συμπολίτες μας σε όλη την ελληνική επικράτεια, να μη συναινέσουν στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του έτους 2014, επισυνάπτουμε την αίτηση-αναφορά δια της οποίας εξέθεσαν τους λόγους προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. αναμένοντας μία αιτιολογημένη απάντηση. Θεωρούμε ότι η Δ.Ο.Υ. είναι η καθ’ ύλιν αρμόδια να εξετάσει το ζήτημα και να επιβάλλει τα νόμιμα διοικητικά μέτρα, σεβόμενη την αρχή της αναλογικότητας όπως ορίζει το άρθρο 25 του Συντάγματος,απαλλάσσοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα αστυνομικά όργανα, τα οποία αγνοώντας τη φοροδοτική μας ικανότητα, αδυνατούν να εφαρμόσουν το νόμο σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 25 Σ.

Τέλος σας ενημερώνουμε, για το καθ’ όλα νόμιμο δικαίωμά μας «αδυναμίας συναίνεσης  στην εκτέλεση διατάξεων νόμων που κατά την άποψή μας και το κοινό αίσθημα δικαίου λειτουργούν καταλυτικά προς το Σύνταγμα», δικαίωμα κατοχυρωμένο από το άρθρο 120 παρ. 4 του Συντάγματος, που στην προκειμένη περίπτωση μας επιτρέπει ως μορφή αντίδρασης, να μην πληρώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας, διατηρώντας εν κινήσει το όχημα που λειτουργεί ως βασικό μέσο μετακίνησης, ενώ παράλληλα σας αποτρέπει να προβείτε σε οποιαδήποτε επιβολή διοικητικού μέτρου πριν εξακριβώσετε τα κίνητρα της πράξης μας, το είδος της και το αν αυτή είναι αντίθετη στο νόμο. Το δικαίωμά μας μη συναίνεσης το αναπτύσσουμε στην «Δήλωση αδυναμίας συναίνεσης» που εμπεριέχεται στην αίτησή μας προς τη Δ.Ο.Υ. την οποία επισυνάπτουμε.  


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ

Βάσει των ανωτέρω σας Ζητούμε:

Να μην εκτελέσετε την πράξη αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας, και των πινακίδων του οχήματος ως διοικητικό μέτρο λόγω αδυναμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, από οδηγούς που σας δηλώνουν ότι προέβησαν στη συγκεκριμένη πράξη λόγω πραγματικής αδυναμίας πληρωμής εξ’ αιτίας της μείωσης του εισοδήματός τους ή λόγω αδυναμίας συναίνεσης σε εκτέλεση νόμων που λειτουργούν καταλυτικά προς το Σύνταγμα, και όχι λόγω υπεκφυγής πληρωμής.

Παραθέτουμε τη νομοθεσία στην οποία στηρίζεται το αίτημά μας. Αν παρά την λεπτομερή και σχολαστική ενημέρωσή σας περί του δικαιώματος αδυναμίας συναίνεσης, των λόγων που οδηγούμαστε σε αυτήν και των υποχρεώσεων της Πολιτείας για την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων μας, προτίθεσθε, αντί να υπηρετήσετε το Λαό να υπηρετήσετε το Κράτος (κατά παράβαση του Συντάγματος και του κώδικα δεοντολογίας των αστυνομικών που ορίζουν το αντίθετο), Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως κατόπιν της παρούσας αναφοράς και βάσει του άρθρου 10 Σ, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος, απαντώντας αιτιολογημένα στην ταχυδρομική διεύθυνση του εκπροσώπου μας,  εκθέτοντας τους λόγους για τους οποίους δεν κάνετε δεκτό το αίτημά μας.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΣΘΕ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΘΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΊΖΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ.

Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι αν το αστυνομικό όργανο δικαιούται και υποχρεούται να λάβει υπ’ όψη, πέραν των νομοθετικών διατάξεων που το υποχρεώνουν στην επιβολή ενός διοικητικού μέτρου, και τις αντίστοιχες συνταγματικές που αναφέρονται στο ίδιο θέμα. Ή μήπως ο έλεγχος της συνταγματικότητας αποτελεί αποκλειστικά αρμοδιότητα των δικαστηρίων, προς τα οποία το διοικητικό όργανο θα πρέπει να μας παραπέμψει, εφαρμόζοντας μόνο το νόμο και αδιαφορώντας για το Σύνταγμα;

Με την παρούσα αίτηση-αναφορά, επιχειρούμε να σας ενημερώσουμε, ότι βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας των αστυνομικών, οφείλετε να υπηρετείτε τον Ελληνικό Λαό και να εκτελείτε τα καθήκοντά σας «όπως ορίζουν το Σύνταγμα και οι νόμοι» και όχι μόνον οι νόμοι. Υποχρεούσθε λοιπόν να λάβετε υπόψη και την αντίστοιχη συνταγματική διάταξη για ένα θέμα επί του οποίου η νομοθετική έρχεται σε αντίθεση και να πράξετε δηλώνοντας«πίστη στο Σύνταγμα» και όχι στο νόμο. Διότι, «Ο υπάλληλος είναι εκτελεστής της θέλησης του Κράτους,υπηρετεί μόνο το Λαό και οφείλει πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.» Το άρθρο λοιπόν 24 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα σας υποχρεώνει να υπηρετείτε μόνον το Λαό, (όχι παράλληλα και την εξουσία) δείχνοντας πίστη μόνον στο Σύνταγμα, όταν μια νομοθετική διάταξη έρχεται σε αντίθεση με αυτό! Διότι μόνον πιστεύοντας το Σύνταγμα, που ορίζει την μορφή του Πολιτεύματος καθιστώντας τον Λαό κυρίαρχο, λειτουργείτε με αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.

Άλλωστε, «Η τήρηση του Συντάγματος, επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων» και όχι στην εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία. Το Σύνταγμά μας είναι σαφές: Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο, εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία. (άρθρο 120 παρ. 4 Σ) Αν τα δικαστήρια ήταν τα μόνα αρμόδια να ελέγξουν τη συνταγματικότητα των νόμων, τότε η ακροτελευταία διάταξη του Συντάγματος θα όριζε σαφώς, ότι «η τήρηση του Συντάγματος, επαφίεται στην δικαστική εξουσία, απαλλάσσοντας όλους εμάς από το δικαίωμα και την υποχρέωση της τήρησής του καθώς και της αντίδρασης με κάθε μέσο όταν αυτό κινδυνεύει με κατάλυση.

Περί αυτού, πέραν του Συντάγματος και ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας είναι σαφής ορίζοντας ότι ο υπάλληλος οφείλει να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τη συνταγματικότητα των διαταγών που λαμβάνει, και «αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή.» Ακόμη λοιπόν και αν είναι νόμιμη μία διαταγή, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει αν κρίνει ότι είναι αντισυνταγματική. Για το λόγο αυτόν, ο υπάλληλος οφείλει να γνωρίζει όχι μόνον τους νόμους αλλά και το Σύνταγμα, η δε άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος, αποτελεί το μοναδικό πειθαρχικό παράπτωμα, που επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης του.

Η περιληπτική αυτή αναφορά στην υποχρέωση πίστης, γνώσης και αναγνώρισης του Συντάγματος, τεκμηριώνεται και με τους παρακάτω νόμους:

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Αστυνομικού (Π.Δ. 254/2004, Φ.Ε.Κ. 238/Α΄)

Άρθρο 1. Γενικές υποχρεώσεις.
Ο αστυνομικός :
α. Υπηρετεί τον Ελληνικό Λαό και εκτελεί τα καθήκοντά του, όπως ορίζουν το Σύνταγμα και οι νόμοι.
β. Υποχρεούται να σέβεται την αξία του ανθρώπου και να μεριμνά για την προστασία των δικαιωμάτων του ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου.
γ. Ενεργεί πάντοτε με σκοπό την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και τη διαφύλαξη των νομίμων συμφερόντων των πολιτών. (νόμιμα συμφέροντα είναι και τα οριζόμενα δια των Συνταγματικών διατάξεων)
δ. Ενεργεί κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, με βάση τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότηταςτης επιείκειας, της χρηστής διοίκησης, της ίσης μεταχείρισης και του σεβασμού της διαφορετικότητας των ατόμων.

Άρθρο 6. Ο αστυνομικός ως δημόσιος λειτουργός.
Ο αστυνομικός :
α. Έχει τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους πολίτες, με εξαίρεση τους περιορισμούς που επιβάλλονται από το Σύνταγμα και το νόμο και είναι αναγκαίοι για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της αστυνομίας σε μια δημοκρατική κοινωνία.
γ. Διασφαλίζει αμερόληπτες και αποτελεσματικές διαδικασίες εξέτασης και ελέγχου στις περιπτώσεις υποβολής παραπόνων πολιτών εναντίον συναδέλφων του.
δ. Εκτελεί τις διαταγές των ανωτέρων του και ευθύνεται για τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεσή τους.Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τις πράξεις ή παραλείψεις του και η εκτέλεση προδήλως παράνομων ή αντισυνταγματικών διαταγών δεν τον απαλλάσσει των ευθυνών του.

Άρθρο 7. Διαβεβαίωση.
Ο αστυνομικός από την ανάληψη των καθηκόντων του αποδέχεται την παρακάτω διαβεβαίωση:
‘‘Διαβεβαιώ ότι γνώμονα της συμπεριφοράς μου αποτελεί ο σεβασμός της αξίας κάθε ανθρώπου και η προάσπιση των δικαιωμάτων του. Έχω την ύψιστη τιμή να υπηρετώ τον Ελληνικό Λαό, ασκώντας την αστυνομική εξουσία που μου εμπιστεύεται, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους.Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι:

 Πρέπει να μελετήσετε με την δέουσα προσοχή την καταγγελία περί αντισυνταγματικότητας συγκεκριμένων διατάξεων νόμων και διαταγών ανωτέρων σας, που αν εκτελεστούν από εσάς θα περιορίσουν τα εξασφαλισμένα από το Σύνταγμα ατομικά μας δικαιώματα.  Ότι πρέπει να μελετήσετε με τη δέουσα προσοχή το αίτημά μας, όπως ορίζει το Σύνταγμα, σεβόμενος την αξία μας και μεριμνώντας για την προστασία των δικαιωμάτων μας. Διαφυλάσσοντας τα νόμιμα συμφέροντά μας, ενεργώντας με βάση την αρχή της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της επιείκειας και του σεβασμού της διαφορετικότητάς μας.

Εδώ αξίζει να σημειωθεί, ότι η απενεργοποίηση  των ατομικών μας δικαιωμάτων, όπως
αυτά ορίζονται από το Σύνταγμα, αποτελεί σύμφωνα με τον Ποινικό μας Κώδικα, άρθρο 134 και 134Α, προσβολή του Πολιτεύματος και έγκλημα εσχάτης προδοσίας. Υπεύθυνοι του εγκλήματος μπορεί να είναι είτε οι νομοθέτες που απενεργοποιούν τα ατομικά μας δικαιώματα δια νόμων, είτε η διοίκηση που απενεργοποιεί τα ίδια δικαιώματα εκτελώντας αντισυνταγματικούς νόμους. Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, παραθέτω αυτούσιο το άρθρο 134 του Ποινικού μας Κώδικα:

Αρθρο: 134
ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

2. Με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τιμωρείται όποιος, εκτός από την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου: α) επιχειρεί με βία ή απειλή βίας ή με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνου του Κράτους να καταλύσει ή να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό, διαρκώς ή προσκαίρως, το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος αυτού,*

Αρθρο: 134Α
Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του Πολιτεύματος
Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του πολιτεύματος θεωρούνται στο πλαίσιο
του προηγούμενου άρθρου: α)… β) …. γ)….
και η) η γενική ισχύς και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα.

 Τα ατομικά δικαιώματα που προβλέπει το Σύνταγμα, είναι εν γένει τα ατομικά δικαιώματα που προστατεύονται από τις Διεθνείς Συμβάσεις και αναφέρονται στο Δεύτερο μέρος του Συντάγματός μας ορίζοντάς τα με σαφήνεια ως εξής:
Α) Δικαίωμα συνεισφοράς στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις μας (άρθρο 4 παρ. 5 Σ)
Β) Δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας (άρθρο 5 παρ. 1 Σ)
Γ) Δικαίωμα στην προστασία της υγείας (άρθρο 5 παρ. 5 Σ)
Δ) Δικαίωμα στη διατήρηση της περιουσίας «Η γενική δήμευση απαγορεύεται» (άρθρο 7 παρ. 3) και «Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους» (άρθρο 17 παρ. 1 και 2, Σ)
Ε) Δικαίωμα στη δικαστική προστασία (άρθρο 8 Σ και άρθρο 20 Σ)
Στ) Δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης, πριν από την επιβολή διοικητικών μέτρων… (άρθρο 20 παρ. 2 Σ)
Ζ) Δικαίωμα συντήρησης της Οικογένειας (άρθρο 21 Σ)
Η) Δικαίωμα στην εργασία (άρθρο 22 Σ)

Περισσότερα για τα δικαιώματα που απενεργοποιούνται στερώντας μας το βασικό μέσο μετακίνησης, (όχι λόγω παράβασης του ΚΟΚ αλλά λόγω μειωμένης φοροδοτικής ικανότητας που οδηγεί στην αδυναμία πληρωμής τελών), αναφέρονται στην αίτησή μας προς Δ.Ο.Υ. σελ. 4 κεφάλαιο «Η νομιμότητα της αίτησής μου και της πράξης μου».

Τέλος, δια του άρθρου 25, γνωστοποιείται προς «όλα τα κρατικά όργανα» ότι «υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων μας» και ότι «οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν σε αυτά, θα πρέπει να προβλέπονται είτε απ’ ευθείας από το Σύνταγμα είτε από νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας».

Αν λοιπόν τα ατομικά μας δικαιώματα περιορίζονται από κάποιον νόμο, που δηλώνουμε εγγράφως αναφερόμενοι στις αρχές, ότι έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα, τα κρατικά όργανα θα πρέπει να πράξουν με επιφύλαξη υπέρ αυτού, ελέγχοντας αν σέβεται την αρχή της αναλογικότητας. Αν διαπιστωθεί ότι δεν τη σέβεται, οφείλουν να πράξουν τα οριζόμενα από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, δηλαδή να μην εκτελέσουν την εντολή, αναφέροντάς το. (ν. 3528/2007, άρθρο 25) Συγκεκριμένα, αν οι περιορισμοί προκύπτουν από το γεγονός ότι ο πολίτης έχει διαπράξει ποινικά αδικήματα ή αδικήματα του ΚΟΚ, και ως εκ’ τούτου θεωρείται επικίνδυνος, ο περιορισμός των ατομικών του δικαιωμάτων θεωρείται δίκαιος διότι επιβάλλεται χάριν προστασίας του κοινωνικού συνόλου. Αν όμως απλώς αδυνατεί να εκπληρώσει μία φορολογική του υποχρέωση, λόγω μειωμένης φοροδοτικής ικανότητας και λόγω της οικονομικής κρίσης που έπληξε τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας, ο περιορισμός των ατομικών του δικαιωμάτων θα πρέπει να γίνει με επιφύλαξη, ελέγχοντας αν ο νόμος που επιβάλλει τον περιορισμό «σέβεται την αρχή της αναλογικότητας». Η αρχή της αναλογικότητας ως προς τις φορολογικές μας υποχρεώσεις ορίζεται από το άρθρο 5 παρ. 4 του Συντάγματος ως εξής:

« Oι Έλληνες πoλίτες συνεισφέρoυν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλoγα με τις δυνάμεις τoυς.»

Η ανάγκη σεβασμού από τα κρατικά όργανα της αρχής της αναλογικότητας, επιβάλλει σε αυτά να μην εφαρμόζουν τυφλά τους νόμους αλλά να ελέγχουν «την ένταση του επιβαλλόμενου μέτρου σε σχέση με τον προσδοκώμενο σκοπό». Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, η αφαίρεση των πινακίδων του οχήματος αποσκοπεί στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, και επειδή ο αδυνατών πολίτης να πληρώσει τα τέλη έχει αναφέρει εγγράφως την αδυναμία του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ενημερώνοντας παράλληλα το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, θεωρώ ότι αρμόδια πλέον να ελέγξει την φοροδοτική του ικανότητα, άρα και την ισχύ του διοικητικού μέτρου, γίνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ. απαλλάσσοντας το αστυνομικό όργανο. Οι πολίτες λοιπόν που κατέθεσαν εμπρόθεσμα Δήλωση αδυναμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας και αδυναμίας εγκατάλειψης του οχήματός τους προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ενημερώνοντας για τούτο και την τροχαία, στην ουσία ζητούν σεβασμό της αρχής της αναλογικότητας, πριν την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών μέτρων, αναγνωρίζοντας αρμοδιότητα στη Δ.Ο.Υ. η οποία μπορεί να ελέγξει καλύτερα από την τροχαία την φοροδοτική τους ικανότητα.

Μετά από αυτή την αναλυτική και λεπτομερή ενημέρωση, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών σας ως προς την τήρηση του Συντάγματος και σεβασμού των ατομικών μας δικαιωμάτων, θεωρώ ότι:

Δεν έχετε δικαίωμα, όπως οι άλλοι πολίτες, να αγνοείτε τους περιορισμούς που σας επιβάλλει το Σύνταγμακαι είναι αναγκαίοι για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής σας σε μια δημοκρατική κοινωνία.
Είστε προσωπικά υπεύθυνος για πράξεις και παραλείψεις κατά την εκτέλεση διαταγών ανωτέρων σας, διότι η εκτέλεση προδήλως παράνομων ή αντισυνταγματικών διαταγών δεν σας απαλλάσσει των ευθυνών σας. (άρθρο 6δ, του Κώδικα Δεοντολογίας των αστυνομικών)

Τα επιχειρήματά μας τεκμηριώνονται άλλωστε και από τους κάτωθι νόμους:


Σύμφωνα με τον NOMO ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3528/2007 (ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ)

Άρθρο 19 Ορκωμοσία − Ανάληψη υπηρεσίας
1. Ο όρκος δίνεται ενώπιον του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη διορισμού ή του οργάνου που ορίζεται στο έγγραφο της κοινοποίησης. Ο όρκος έχει ως εξής:
«Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνωτιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντα μου.»

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Άρθρο 24 Πίστη στο Σύνταγμα
Ο υπάλληλος είναι εκτελεστής της θέλησης του Κράτους, υπηρετεί μόνο το Λαό και οφείλει πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.

Άρθρο 25 Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών
1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών.
2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή, την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.
Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν.
3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή.

Βάσει αυτών συνεπάγεται ότι:

Παρ’ όλο που ενεργείτε ως εκτελεστής της θέλησης του Κράτους, έχετε διοριστεί για να υπηρετείτε μόνον το λαόκαι οφείλετε πίστη στο Σύνταγμα. Κατά συνέπεια, αν κληθείτε από το Κράτος να εκτελέσετε, έναν νόμο που έρχεται σε αντίθεση προς το Σύνταγμα, περιορίζοντας τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα του Λαού, οφείλετε να πιστέψετε το Σύνταγμα και όχι τη θέληση του κράτους που ορίζεται δια του αντισυνταγματικού νόμου και επιβάλλεται δια της αντισυνταγματικής διαταγής. Παρ’ όλο που οφείλετε να υπακούετε στις διαταγές των προϊσταμένων σας, αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική οφείλετε να μην την εκτελέσετε και να το αναφέρετε εγγράφως χωρίς αναβολή.

Σας ζητούμε λοιπόν να μην εκτελέσετε την πράξη αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος και ότι άλλου σας ζητηθεί ως ποινή για μη πληρωμή τελών κυκλοφορίας, από οδηγούς που σας δηλώνουν ότι προέβησαν στη συγκεκριμένη πράξη λόγω πραγματικής αδυναμίας πληρωμής ή λόγω αδυναμίας συναίνεσης σε εκτέλεση αντισυνταγματικών νόμων, και όχι λόγω υπεκφυγής πληρωμής. Διότι όπως αναφέρω με την αίτηση-αναφορά προς Δ.Ο.Υ. που σας επισυνάπτω, εκτός των άλλων ο τρόπος είσπραξης των τελών κυκλοφορίας του έτους 2013 και 14 μέσω ίντερνετ είναι παράνομος, οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 που ορίζουν τα τέλη κυκλοφορίας περιέχουν πρόδηλες συνταγματικές παραβάσεις, όπως και οι διατάξεις των νόμων που ορίζουν τις ποινές. Πέραν τούτου σύμφωνα με τον Π.Κ. για τον έλεγχο του αξιόποινου μιας πράξης, εξετάζονται πρωτίστως τα κίνητρα της πράξης και το είδος αυτής. Ενώ σύμφωνα με το νόμο2523, ΦΕΚ Α' 179/11-09-1997 περί είσπραξης δημοσίων εσόδων, αξιόποινη θεωρείται η πράξη της υπεκφυγής πληρωμής και όχι της αδυναμίας πληρωμής ή αδυναμίας συναίνεσης σε αντισυνταγματικές διατάξεις.  


Σύμφωνα με το Σύνταγμα:

Άρθρο 120
2. O σεβασμός στo Σύνταγμα και τoυς νόμoυς πoυ συμφωνoύν με αυτό και η αφoσίωση στην Πατρίδα και τη Δημoκρατία απoτελoύν θεμελιώδη υπoχρέωση όλων των Eλλήνων.
4. H τήρηση τoυ Συντάγματoς επαφίεται στoν πατριωτισμό των Eλλήνων, πoυ δικαιoύνται και υπoχρεoύνται να αντιστέκoνται με κάθε μέσo εναντίoν oπoιoυδήπoτε επιχειρεί να τo καταλύσει με τη βία.

Βάσει αυτών προκύπτει ότι:

Σεβασμό, άρα και υποχρέωση συναίνεσης έχουμε μόνον προς τις διατάξεις του Συντάγματος και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό, και όχι προς όλους γενικά τους νόμους, ιδίως δε προς εκείνους που λειτουργούνκαταλυτικά προς το Σύνταγμα και την εξασφάλιση των ατομικών και κοινωνικών μας δικαιωμάτων.

Ουδείς δύναται να περιορίσει αυτό το θεμελιώδες συνταγματικό μας δικαίωμα, ιδίως δε οι κρατικοί λειτουργοί και τα όργανα της τάξης, που βάσει του άρθρου 103 Σ, «οφείλουν Πίστη στο Σύνταγμα» ενώ σύμφωνα με το άρθρο 25 Σ, «όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων μας».

Άρθρo 25
«Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα
δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας». Επειδή λοιπόν, δεν προβλέπεται απ’ ευθείας από το Σύνταγμα ούτε από νόμο ο περιορισμός του δικαιώματος της αδυναμίας συναίνεσης σε αντισυνταγματικές διατάξεις νόμων, το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να περιοριστεί και κάθε πράξη επιβολής ποινής, διοικητικών μέτρων ή έστω και εκφοβισμού κατά την άσκησή του είναι απολύτως παράνομη.

Σύμφωνα με το νόμο  ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3528/2007 (ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ)

Άρθρο 106 Ορισμός πειθαρχικού παραπτώματος

1. Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που συντελείται με υπαίτιαπράξη ή παράλειψη και μπορεί να καταλογισθεί στον υπάλληλο.
2. Το υπαλληλικό καθήκον προσδιορίζεται τόσο από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις, οι εντολές και οδηγίες όσο και από τη συμπεριφορά που πρέπει να τηρεί ο υπάλληλος και εκτός της υπηρεσίας ώστε να μη θίγεται το κύρος αυτής.
3. Το υπαλληλικό καθήκον, κατά την προηγούμενη παράγραφο, σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλει στον υπάλληλο πράξη ή παράλειψη που να αντίκειται προδήλως στις διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων.

Αν λάβουμε υπόψη ότι γενικά, η άγνοια των νόμων δεν επιτρέπεται, και ειδικότερα η άγνοιά τους από τα όργανα της τάξης, συμπεραίνουμε ότι η άγνοια του Θεμελιώδη Νόμου του Κράτους που καλείται ΣΥΝΤΑΓΜΑ, μπορεί να θεωρηθεί παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που συντελείται με παράλειψη. Το μέτρο της παραβάσεως αυτής ενισχύεται στην περίπτωση που ο αδικημένος από το κράτος πολίτης, επικαλείται συγκεκριμένες διατάξεις του Συντάγματος για προστασία, γνωστοποιώντας τες στον αρμόδιο για την επίλυση της αδικίας κρατικό λειτουργό, με τρόπο αναλυτικό, και συγκριτικό προς τις διατάξεις των νόμων που ευθύνονται για την αδικία καθώς αντίκεινται στο Σύνταγμα. Η άρνηση από τον αρμόδιο κρατικό λειτουργό, αναγνώρισης των συνταγματικών διατάξεων που αντίκεινται προς τον άδικο νόμο, μπορεί κάλλιστα από τον αδικημένο πολίτη να εκληφθεί, ως «άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος».

Άρθρο 107 Πειθαρχικά παραπτώματα

1. Πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν ιδίως:
α) πράξεις με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος ή έλλειψη αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία,
β) η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους,
γ) η παράβαση της αρχής της αμεροληψίας,
ιγ) η αδικαιολόγητη μη έγκαιρη απάντηση σε αναφορές πολιτών,
κβ) η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες,

Άρθρο 109 Πειθαρχικές ποινές
2. Η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί μόνο για τα ακόλουθα παραπτώματα:
α) της παράβασης του άρθρου 107 παρ.1(α) του παρόντος, (δηλαδή της άρνησης αναγνώρισης του Συντάγματος).
β) της παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόμους,

Σύμφωνα με το νόμο   ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4093/2012 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.7. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

«2. Για τα ποσά των τελών κυκλοφορίας που δεν έχουν καταβληθεί έως την καταληκτική προθεσμία πληρωμής τους, καθώς και για τα τυχόν οφειλόμενα πρόστιμα, δημιουργούνται χρηματικοί κατάλογοι από την Γ.Γ.Π.Σ. για λογαριασμό των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. ή από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση. Αρμόδιος για τη βεβαίωση των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας και προστίμων είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που, κατά το χρόνο βεβαίωσης αυτών, είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του κατόχου του οχήματος…
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος βεβαίωσης και καταβολής των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας και προστίμων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης.

3. Τα όργανα της Αστυνομικής Αρχής προβαίνουν σε έλεγχο των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας, μέσω εφαρμογών διαλειτουργικότητας με τα συστήματα της Γ.Γ.Π.Σ. Στις περιπτώσεις οφειλής τελών κυκλοφορίαςαφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου οχήματος με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, από την οποία επιστρέφονται μόνο εάν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει το αποδεικτικό καταβολής των τελών κυκλοφορίας, καθώς και του οφειλομένου, κατά περίπτωση, προστίμου ή αποδεικτικό στοιχείο περί μη οφειλήςτελών κυκλοφορίας.»

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα αστυνομικά όργανα προβαίνουν σε αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίαςμόνον σε περιπτώσεις οφειλής των τελών, και όχι στην περίπτωση που δεν υπάρχει απόδειξη πληρωμής ή που φαίνεται το ποσό των τελών στον κατάλογο  των συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. Διότι ο κατάλογος αυτός, δεν είναι απόδειξη οφειλής, αλλά  προορίζεται προς τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ο οποίος θα κρίνει αν υφίσταται οφειλή και στην περίπτωση που υφίσταται, θα την βεβαιώσει. Κατά συνέπεια, η μη βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. καθώς και η μη κοινοποίηση στον οφειλέτη της βεβαίωσης, ώστε να μπορέσει αυτός να προετοιμαστεί για την δικαστική του προστασία, αποτελεί «αποδεικτικό στοιχείο περί μη οφειλήςτελών κυκλοφορίας». Με απλά λόγια, τα τέλη αρχίζουν να οφείλονται, μόνον μετά την βεβαίωση τους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και την κοινοποίηση της βεβαίωσης στον οφειλέτη.

Από αυτά συνεπάγεται ότι η διάταξη 3 που ορίζει ότι «Τα όργανα της Αστυνομικής Αρχής προβαίνουν σε έλεγχο των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας, μέσω εφαρμογών διαλειτουργικότητας με τα συστήματα της Γ.Γ.Π.Σ»εμπεριέχει έναν παραλογισμό που έρχεται σε αντίφαση με την διάταξη 2 της ίδιας υποπαραγράφου 7 που ορίζει ότι «Αρμόδιος για τη βεβαίωση των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας και προστίμων είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.»  Κατά συνέπεια τα όργανα της Αστυνομικής Αρχής δεν μπορούν να προβούν σε έλεγχο των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας μέσω εφαρμογών διαλειτουργικότητας με τα συστήματα της Γ.Γ.Π.Σ, διότι τα συστήματα αυτά περιέχουν απλούς καταλόγους που προορίζονται προς τους αρμόδιους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. και όχι βεβαιωμένες οφειλές. Αλλά ακόμη και αν οι οφειλές έχουν βεβαιωθεί, αποτελεί ευθύνη των υπόχρεων και της εφορίας η ρύθμισή τους και όχι των αστυνομικών οργάνων, τα οποία θα πρέπει να περιοριστούν απλώς στην γνωστοποίηση  Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό, πως μόνον ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. δύναται να επιβάλλει διοικητικά μέτρα λόγω μη πληρωμής φορολογικής οφειλής και όχι ο Υπουργός. Κατά συνέπεια η ανωτέρω υπουργική απόφαση είναι παράνομη και δεν θα πρέπει να εκτελείται.  

Γενικά, τα όργανα της Αστυνομικής Αρχής, ως εκτελεστές των νόμων, οφείλουν να γνωρίζουν την Ιεραρχική κατάταξη των γραπτών κανόνων Δικαίου, εκτελώντας τον ισχυρότερο, όταν δύο νόμοι έρχονται μεταξύ τους σε αντίφαση. Στην προκειμένη περίπτωση, περί επιβολής διοικητικών μέτρων, λόγω αδυναμίας εξόφλησης φορολογικής οφειλής, ισχυρότερος νόμος είναι ο Θεμελιώδης Νόμος του Κράτους, δηλαδή το Σύνταγμα, και συγκεκριμένα τα άρθρα 5 παρ. 4 και 78 παρ. 1. Ακολουθεί ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) και ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) Ακολουθούν τα Προεδρικά Διατάγματα και οι Υπουργικές αποφάσεις. Κατά συνέπεια όταν μια υπουργική απόφαση έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα ή με τον Κ.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να εκτελείται και να αναφέρεται αυτό χωρίς αναβολή.


ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α) Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο (αμφισβητείται η υπεροχή του έναντι του Συντάγματος). Κατά άλλους υπερισχύει του Συντάγματος δυνάμει του άρθρου 28 του Συντάγματος και κατ΄ άλλους υπερισχύει το Σύνταγμα του Κράτους.
Β) Σύνταγμα (θεμελιώδης νόμος του Κράτους)
Γ) Γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου και κανόνες που έχουν θεσπισθεί με διεθνείς συμβάσεις οι οποίες κυρώθηκαν με νόμο κατά το άρθρο 28 του Συντάγματος.
Δ)Νόμοι και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι δεύτερες εκδίδονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά από πρόταση Υπουργικού Συμβουλίου σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
Ε) Διατάγματα που εκδίδονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού. Διακρίνονται σε: α) εκτελεστικά που είναι αναγκαία για την τήρηση των νόμων, β) κανονιστικά που εκδίδονται μετά από νομοθετική εξουσιοδότηση και μέσα στα όριά της και γ) οργανωτικά που ρυθμίζουν την εσωτερική διάρθρωση και λειτουργία του κράτους.
ΣΤ) Υπουργικές, νομαρχιακές, αστυνομικές κτλ αποφάσεις που εκδίδονται για ειδικότερα θέματα τοπικού, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.

Από αυτά προκύπτει ότι μια Υπουργική απόφαση, όπως αυτή που καθορίζει τον τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας και προστίμων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης των τελών κυκλοφορίας, είναι στην Ιεραρχική κατάταξη υποδεέστερη των φορολογικών νόμων, του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επειδή λοιπόν, η συγκεκριμένη Υπουργική απόφαση, έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις ανώτερης ισχύος πρέπει να αγνοηθεί.  

Εδώ κλείνει η παρουσίαση των βασικών διατάξεων του Συντάγματος και των νόμων που τεκμηριώνουν το δικαίωμα αδυναμίας συναίνεσης των πολιτών, σε αντισυνταγματικές διατάξεις και πράξεις της εξουσίας, το οποίο αν περιορίσετε με οιονδήποτε τρόπο κατόπιν τούτης της αναφοράς, δεν θα μπορείτε να επικαλεστείτε το τεκμήριο της αθωότητας λόγω άγνοιας.

Αν συμφωνείτε με αυτούς τους λόγους, ή με κάποιους από αυτούς, οφείλετε να μην προβείτε σε πράξη επιβολής προστίμου, αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας, των πινακίδων και κάθε άλλου στοιχείου που ενδεχομένως θα σας ζητηθεί από το κράτος, και να το αναφέρετε στους Προϊσταμένους σας χωρίς αναβολή. (βάσει του άρθρου 25 παρ. 3 του ν. 3528/2007) Αν διστάσετε να υποβάλλετε την αναφορά σας με δική σας πρωτοβουλία, σας ζητούμε να την υποβάλλετε με αιτία την επώνυμη απαίτηση πολιτών, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία μας και την αιτιολογία που παραθέτουμε. (βάσει του άρθρου25 παρ.1 Σ, που ορίζει ότι ως κρατικό όργανο υποχρεούστε να διασφαλίζετε την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων μας).

Αν παρά την λεπτομερή και σχολαστική ενημέρωσή σας περί του δικαιώματος αδυναμίας συναίνεσης, των λόγων που οδηγούμαστε σε αυτήν και των υποχρεώσεων της Πολιτείας για την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων μας, προτίθεσθε να εκτελέσετε τη θέληση του Κράτους κατά τον εντοπισμό «παραβάσεων» οφειλής των τελών κυκλοφορίας, υπηρετώντας το Κράτος και όχι το Λαό, (κατά παράβαση του Συντάγματος και του κώδικα δεοντολογίας των αστυνομικών που ορίζουν το αντίθετο) Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως κατόπιν της παρούσας αναφοράς και βάσει του άρθρου 10 Σ, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος, απαντώντας αιτιολογημένα στην ταχυδρομική διεύθυνση του εκπροσώπου μας,  εκθέτοντας τους λόγους για τους οποίους δεν κάνετε δεκτό το αίτημά μας.

Γνωρίζοντας ότι το αίτημα εφαρμογής του Συντάγματος από την Πολιτεία και τους κρατικούς λειτουργούς, είναι μια πράξη προστασίας του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, και ότι «η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων», και όχι στη δικαστική εξουσία, θεωρούμε εκ των προτέρων ότι συναινείτε στον δίκαιο αγώνα μας, τον οποίον θα υπερασπιστείτε οικειοθελώς μέχρι τέλους.


Με εκτίμηση:


Ονόματα και υπογραφές των μελών της ομάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου