Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Ασφαλιστικά μέτρα κατά ταμείου παρακαταθηκών και δανείων του πύργου Ηλείας

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ.
Ζητήσαμε από την δικαιοσύνη να διατάξει τον Προϊστάμενο του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων Πύργου να δεχτεί την καταβολή του ενός ευρώ έναντι των τελών κυκλοφορίας.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Στις 23/12/2013 255 υπογράφοντες την υπ. Αριθμό 838 έκθεση επίδοσης προσήλθαμε στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων Πύργου προκειμένου να ζητήσουμε την έκδοση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης ιδιωτικής διαφοράς με το δημόσιο καταθέτοντας (1) ένα ευρώ έκαστος έναντι των τελών κυκλοφορίας του οχήματός μας.
Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι ενώ τα τέλη κυκλοφορίας είναι τέλος ανταποδοτικό (Απόφαση 428/2005 του Αρείου πάγου) το υπουργείο οικονομικών δεν εκπληρώνει στο ακέραιο αυτή του την υποχρέωση. Το ανταποδοτικό τέλος αποτελεί και αυτό, όπως ο φόρος, αναγκαστική παροχή των πολιτών η οποία όμως καταβάλλεται έναντι ειδικής αντιπαροχής, δηλαδή έναντι ειδικώς προς τους πολίτες παρεχόμενης δημόσιας υπηρεσίας, προς την οποία βρίσκεται έτσι σε σχέση αντιστοιχίας και η οποία αυτή παροχή αποσκοπεί στην κάλυψη του κόστους της υπηρεσίας (Στ Ε 649/81).
Επίσης, η αρχή της φορολογικής ισότητας όπως προκύπτει από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος απαγορεύει στο νομοθέτη να θεσπίζει αυθαίρετες φορολογικές διακρίσεις υπέρ ή εις βάρος των πολιτών. Σε ότι αφορά τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας κάποια οχήματα υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές των ρύπων και σχεδόν απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας ενώ την ίδια ώρα κάποια άλλα υπολογίζονται με βάση τον κυβισμό. Για οικονομία χώρου επισυνάπτουμε την εξώδικη κατάθεση, εκεί αναφέρονται όλοι οι λόγοι της διαμαρτυρία μας.
Παρά ταύτα, το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων Πύργου αρνήθηκε την έκδοση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης ιδιωτικής διαφοράς με το δημόσιο. Στην συνέχεια οι 255 υπογράφοντες την υπ. Αριθμό 838 έκθεση επίδοσης καταθέσαμε δια της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηλείας Κατερίνας Αρίστου- Τσιρώνη το εξώδικο (αρ. Εκθ. Επίδοσης 388) αλλά ο διευθυντής της ΔΟΥ Πύργου και Προϊστάμενος του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων αρνήθηκε να παραλάβει την καταβολή του ενός ευρώ για κάθε υπογράφοντα.


2. Λόγοι που υπαγορεύουν την προσωρινή δικαστική προστασία
Α. Στην ελληνική έννομη τάξη η συνταγματικά αναγνωριζόμενη δημόσια αξίωση ένδικης προστασίας (άρθρ. 20 Ι Σ) καλύπτει και την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας η οποία εξειδικεύεται από τον κοινό νομοθέτη με κύρια έκφραση στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου τα ασφαλιστικά μέτρα, που προβλέπονται στο πλαίσιο της αμφισβητούμενης (άρθρ. 682-738), αλλά και της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 781) του ΚΠολΔ. Σκοπός των ασφαλιστικών μέτρων είναι η διασφάλιση των αμφισβητούμενων δικαιωμάτων των διαδίκων μέχρι την οριστική κρίση της διαφοράς ή η ρύθμιση μέχρι τότε μιας κατάστασης προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου ή λόγω συνδρομής επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 682 Ι ΚΠολΔ). ( Πηγή:Εισήγηση σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών στις 26.4.2013, Δημήτρης Κράνης, Αεροπαγίτης)

Β. Το Tαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων παρέχει τη δημόσια υπηρεσία της παρακαταθήκης και είναι σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του ο κρατικός και αποκλειστικός θεματοφύλακας του θεσμού αυτού. Υπάρχουν υποχρεωτικές και εκούσιες παρακαταθήκες. Εκούσιες είναι αυτές που ακόμα και αν δεν προβλέπεται από κάποιο νόμο, η σύσταση μιας παρακαταθήκης ειδικά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είναι υποχρεωτική, για να παραχθούν τα προβλεπόμενα έννομα αποτελέσματα
Γ. Το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων πύργου εξέδωσε κατά το παρελθόν γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης και εισέπραξε το κατατεθέν ποσό του ενός ευρώ. (Η σχετική απόδειξη επισυνάπτεται)
Δ. Το Σύνταγμα της Ελλάδας,άρθρο 10 παρ.1 αναφέρει ότι “καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Kράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον, που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο”.

Για τους λόγους αυτούς,
ζητάμε να διατάξετε τον Προϊστάμενο του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων Πύργου να δεχτεί την καταβολή του ενός ευρώ έναντι των τελών κυκλοφορίας.

Οι Εκπρόσωποι των εξωδίκων δηλούντων


Βασίλειος Τσάμης

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου